โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
135 หมู่ 10 ถนนรัชตะวิถี  ตำบลผ่านศึก  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่